Section background

Andmekaitse

1. Eesti Vabariigi seadusandlikud aktid seoses elektroonilise otseturustusega

  • Eesti Vabariigis reguleerivad elektroonilist otseturustust järgmised seadused:
  • Elektroonilise side seadus (§ 103, § 103′, § 133 lõige 2′, § 184”);
  • Infoühiskonna teenuse seadus (§ 5 lg 2);
  • Isikuandmete kaitse seadus (eriti § 12 ja 6. peatükk).
  • Elektrooniliste kontaktandmete kasutamist ei reguleeri, kuid otseturustusel tuleb arvestada ka järgmiste õigusaktidega:
  • Võlaõigusseadus;
  • Reklaamiseadus;
  • Tarbijakaitseseadus.

Elektroonilise otseturustuse all mõeldakse kommertsteadaandeid, mis on saadetud adressaadile kas e-posti, faksi, telefoniteadete (SMS, MMS jms.) või Bluetoothˊi teel.

Seadused eristavad juriidilisele ja füüsilisele isikule suunatud otseturustust. Juriidilisele isikule on otseturustus lubatud alati, kui tema kontaktandmed on avalikest allikatest kättesaadavad ja on ühemõtteliselt selge, et tegemist on juriidilise isikuga. E-posti aadressid, mis viitavad juriidilise isiku üldkontaktile, näiteks ettevõte@ettevõte.ee või info@ettevõte.ee loetakse alati tingimusteta juriidilise isiku aadressiks. Kui e-posti aadress sisaldab isiku nime, näiteks eesnimi.perekonnanimi@ettevõte.ee vms., siis loetakse see üldjuhul füüsilise isiku aadressiks, v.a. juhul, kui saadetava kommertsteate sisu on seotud vastava isiku positsiooni ja otsustuspädevusega oganisatsioonis. Sellisel juhul saab niisugust e-posti aadressi tõlgendada juriidilise isiku aadressina, kellele on elektrooniline otseturustus lubatud.

Füüsilisele isikule elektroonilise otseturustuse tegemine on seaduse järgi lubatav ainult vastava füüsilise isiku eelneval kirjalikul nõusolekul.

Elektroonilise otseturustuse puhul nõuab seadus, et iga kord, kui tema elektroonilisi kontaktandmeid kasutatakse otseturustuseks, peab adressaadil olema selge ja arusaadav võimalus tasuta ning lihtsal viisil keelata oma kontaktandmete selline kasutamine ning isikul peab olema võimalus nimetatud õigust realiseerida elektroonilise side võrgu kaudu. Samuti peab alati olema selgelt tuvastatav isik, kelle nimel vastav sõnum edastatakse ja edastatav teave peab oleme selgelt otseturustuslik.

Kui otseturustaja saadab oma nimel kolmandate isikute pakkumisi või teateid, peab teates sisalduma info selle kohta, kus adressaadil on võimalik tutvuda, milliste koostööpartnerite pakkumisi talle otseturustaja kaudu saadetakse.

2. Fontakt OÜ ettevõtete ja organisatsioonide ning nendes töötavate vastutavate isikute andmebaas

Fontakt OÜ ettevõtete ja organisatsioonide ning nendes töötavate vastutavate isikute andmebaas, mis on Fontakt OÜ omand ja mida edaspidi samas nimetatud Kliendibaas-iks, sisaldab Eestis toimivaid ettevõtteid ja organisatsioone koos nende nii juriidiliste kui tegelike tegevusaadressidega ja kontaktandmetega, samuti nendes töötavate vastutavate isikute vastutusalade ja kontaktandmetega.

Fontakt OÜ hoolitseb oma Kliendibaasi ajakohasuse eest süstemaatilise ja hõlmava telefoni teel tehtava kontrolli abil, et tagada võimalikult täpsed ja ajakohased andmed Kliendibaasis, mis ei oleks kontrollimata kauem kui 1 aastat.

Kliendibaasis olevad andmed vastutavate isikute kohta põhinevad konkreetselt telefoni teel väljaselgitatud vastutusaladele, mistõttu neile on rakendatavad elektroonilise otseturustuse nõuded juriidilistele isikutele, mis lubavad neile saata asjakohaseid teateid ka ilma nendelt saadava eelneva nõusolekuta.

Kliendibaasi haldajana järgib Fontakt OÜ alati kõiki nõudeid, mis on isikuandmete kogujatele ja töötlejatele kehtestatud isikuandmete kaitse seadusega.
Fontakt OÜ reguleerib oma klientide Kliendibaasi kasutusõigust iga kliendi puhul eraldi selle kliendiga sõlmitud kirjaliku lepingu alusel.

3. Kliendibaasi teenused

Fontakt OÜ osutab oma juriidilistest isikutest klientidele muu hulgas ka nende endi Kliendibaaside kontrolli ja ajakohastamisteenust, mis seisneb selles, et Fontakt OÜ haldab, kontrollib ja ajakohastab neid andmebaase oma Kliendibaasi andmetele tuginedes. Sellisel juhul on vastavate klientide Kliendibaaside omanikuks ikka need juriidilised isikud, kellega on Fontakt OÜ-l sõlmitud asjakohane leping, kellele Fontakt OÜ osutab ainult nimetatud teenust ega ole vastutav selle eest, et juriidilised isikud, kellele ta seda teenust osutab, kasutavad neid andmebaase vastavuses Eesti Vabariigi seadustega.

Fontakt OÜ osutab oma juriidilistest isikutest klientidele ka Kliendibaaside müügi teenust, mis seisneb selles, et Fontakt OÜ loovutab nimetatud klientidele vastavalt nendega sõlmitud lepingule sihtgruppe oma Kliendibaasist, mis on eelnevalt määratletud ja piiritletud lepingus nimetatud kriteeriumidest ja eesmärkidest lähtuvalt. Niisugune tegevus väldib tarbetut mittevajalike andmete edasiandmist klientidele ja vähendab sellega ka nende kasutamist Eesti Vabariigis elektroonilist otseturustust reguleerivate seadusandlike aktide vastaselt.

Fontakt OÜ on oma Kliendibaasi üles ehitanud nii, et tema klientidel oleks Kliendibaasi teenusi kasutades võimalikult head eeldused suunata kommunikatsioon võimalikult täpselt piiritletud sihtrühmale.

4. Kliendibaaside kasutamine vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlikele aktidele

Fontakt OÜ loovutab oma Kliendibaasis olevaid kontaktandmeid ainult adressaatide tööülesannetega ja vastutusvaldkonnaga seotud informatsiooni saatmiseks. Kontaktandmed loovutatakse kas võrguteenuste kasutamisõigusena või Kliendibaasi sihtgrupi üleandmisena.

Kliendibaasi kasutusõigus piiratakse seejuures lepingus nimetatud kampaania(te)ga ja Kliendibaasis olevate andmete kasutamine ning talletamine kliendi oma andmebaasi kampaania lõppemise järel on keelatud.

Fontakt OÜ juriidilisest isikust kliendil või selle töötajal pole õigust kasutada andmebaase eesmärkidel või viisidel, mis on vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlike aktidega ega ka viisil, mis konkureerib Fontakt OÜ tegevusega. Fontakt OÜ-l on õigus lõpetada oma kliendiga sõlmitud leping kohe, kui klient eksib nimetatud reeglite vastu.

5. Juhendid teadete vastuvõtjale ja uudiskirjaga (superkirjaga) liitujatele

Superkirjaga liitudes annab vastuvõtja nõusoleku, et Fontakt OÜ võib tema e-postile saata teateid ja pakkumisi. Teate vastuvõtjal on igal ajal sellest võimalik loobuda kirja lõpus asuva lingi kaudu või võttes ühendust Fontakt OÜ-ga e-posti teel abc@fontakt.com

Juhul, kui teate vastuvõtja tunneb, et teate saatja on saatnud talle spämmteate ja andmed pärinevad Fontakt OÜ Kliendibaasist, palume sellest teatada koheselt Fontakt OÜ Kliendibaasi haldajale e-maili teel aadressil abc@fontakt.com

Fontakt OÜ asub koheselt selgitama juhtumit ja vajadusel lõpetab lepingu oma Kliendibaasi kasutajaga, juhul, kui kliendi tegevuses ilmneb asjaolusid, mis on vastuolus vastavate Eesti Vabariigi seadustega.

6. Kliendibaasis registreeritud isiku õigused

Iga Fontakt OÜ Kliendibaasis registreeritud isikul on õigus tutvuda oma andmetega, mis sisalduvad Fontakt OÜ Kliendibaasis, kui ta on eelnevalt tuvastanud oma isiku Fontakt OÜ vastutavale töötajale.

Fontakt OÜ parandab, täiendab või vajadusel kustutab Kliendibaasist kas omaalgatuslikult või Kliendibaasis registreeritud isiku nõudmisel Kliendibaasis oleva vigase, puuduliku või vananenud teabe.

Kliendibaasis registreeritud isikul on lisaks õigus keelata Fontakt OÜ-l tema kontaktandmete üleandmise kolmandatele isikutele elektrooniliseks otseturustuseks.